facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Sóller

Menu:

Piulades

www.flickr.com
PSM-Entesa Nacionalista Sant Antoni 2011 photoset PSM-Entesa Nacionalista Sant Antoni 2011 photoset

Aquí trobaràs les condicions d'afiliació al PSM-Entesa Nacionalista, les quotes i el full d'afiliació:

Pots triar entre la
· quota normal (26.00 €/trimestre)
· familiar (8.60 €/trimestre)
· reduïda (9.60 €/trimestre)

Imprimeix aquest full d'afiliació i envia'l per fax al número
971 774848:

Són drets de la militància:

1.- Tenir veu i vot als òrgans de representació del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. En les deliberacions de l'agrupació de la localitat on accidentalment resideixin, tendran veu, però no vot.
2.- Poder triar i ésser elegible per als respectius òrgans de govern, representació i consulta del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. Per a pertànyer a les Comissions Executiva, de Conflictes i Revisora de Comptes, d' Igualtat d'Oportunitats per a les dones i homes i al Consell de Direcció Política, es requereix una prèvia militància, de forma ininterrompuda, de sis mesos.
3.- Participar de les activitats programades, així com de l'elaboració i aprovació de la línia política del partit, que assumiran.
4.- Beneficiar-se de la solidaritat de l'organització en cas de persecució per mor de les seves activitats en defensa dels ideals del partit.
5.- Rebre informació de les actuacions de l'entitat, així com expressar-ne la seva opinió mitjançant els òrgans representatius del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca.
6.- Utilitzar els serveis, reunir-se als seus locals, així com emprar la resta de la infraestructura del partit.
7.- Poder dirigir-se als òrgans del partit per demanar informes, fer suggeriments, o presentar mocions de censura en la forma que estatutàriament o reglamentària es fixi per a cada cas.
8.- Posseir el carnet del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca i participar amb ell als Congressos del partit.


Són deures de la militància:

1.- Acceptar, assumir i promoure els principis del Títol Preliminar d'aquests Estatuts.
2.- Assistir a les reunions a què sigui convocada, participar de totes les campanyes i activitats generals del partit.
3.- Complir els acords adoptats pel PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca a través dels seus òrgans.
4.- Representar el partit en totes aquelles funcions o càrrecs per als quals el PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca els designi.
5.- Pagar puntualment la quota establerta d'acord amb els criteris generals del partit, exposats a l'articulat del Títol III d'aquests Estatuts.
6.- Desenvolupar la seva militància sota la coordinació del Secretariat de l'agrupació corresponent, realitzant activitats concretes al servei dels objectius programàtics del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca.
7.- No pertànyer a cap altra organització política; excepte en cas de trasllat de la residència fora de Mallorca i, així i tot, només serà compatible la doble militància amb un partit d'ideologia afí a la del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca.
8.- Participar en la difusió, distribució i venda del les publicacions del partit.